Çevre
"Ortak Yaşam Alanları"  özgürce kendi 3.şahısların haklarına saygılı olarak kullanılmalıdır.
Denetci.com üyeleri çevreye duyarlı, birey olma sorumluluğu ve haklarına dayanarak kendilerini birer çevre denetcisi olarak görürler..
Müşavirlerimiz  Çevre Kuruluşlarına Gönüllü Danışmanlık Yaparlar..
-Muhasebe Uygulamaları

          -Muhasebe Denetimleri

                   -Mali ve Ticari Danışmanlık
Ticari, Mali, Muhasebe, finansal uygulamalar ve denetimleri bu konularda Danışmanlıklar yapmak, Şirket Kuruluşları Muhasebe Defterlerinin tutulması,sistemler kurmak, işletmek, takip etmek, belli standartlara ugunluğunu sağlanması konusunda yönlendirici olmak, bu konularda Muhasebe ve Mali Tablolar denetimleri yapmak, bütçe ve raporlar hazırlamak temel iş konumuzu oluşturmaktadır

Başlıca Müşterilerimiz Yerli ve Yabancı Gerçek kişiler ile ticari Şirketler, Ortaklıklar, Vakıf ve Dernekler ile benzeri kurum ve kuruluşlardır.

Ayrıca Residance, plaza, konut, alış veriş merkezi, iş merkezi, tesis, site ve apartmanalara profesyonel  denetim hizmetlerinin verilmesi.

Müşavirlik Hizmetleri.
• Mali Müşavirlik ve mali istişare hizmetlerinin verilmesi
• Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması
• Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının yapılması
• Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi
• Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi
• Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık
• Muhasebe kayıtlarının mevzuata uygunluğu
• Beyannamelerin düzenlenmesi
• İşçi/İşveren işlemlerinin takibi
• Mevzuatın sürekli takibi ve doğru yorumu
• Kârlılıkla ilgili fırsat ve tehditlerin firmayla paylaşımı
• Her kararın sonuçlarını belirterek en iyi bir şekilde danışmanlık hizmetlerimizi vergisel konuları da göz önünde tutarak firmayı en doğru şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek

KDV İadesi Hizmetleri...
KDV iade bölümümüz, şirketlerin KDV iade taleplerine yardımcı olacak hizmetleri vermeye hazırdır. KDV iadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetleri, bu bölümde görevli Mali Müşavir,  uzman ve denetim elemanlarından oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlilik içinde yerine getirilmektedir. Bu hizmetler kapsamında yer alan, firmaların iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti ve iadesine yönelik yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler sonucunda yazılan Mali Müşavir raporlarına göre nakit iadenin alınmasını ve bu iadelere istinaden vergi dairelerine verilen teminatların çözülmesini sağlamaktadır. Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan prosedürler dikkate alınarak mükellef ile vergi dairesi arasındaki ilişkiler düzenlenmekte ve KDV iadelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Denetim Hizmetleri. Denetci.com, Konusunda uzman teknik, Mali ve Ticari  bilgiye sahip, Mevzuata hakim çeşitli kabiliyetleri olan üyelerden oluşmuş denetim kadroları, size en kaliteli hizmeti sunmaya hazırdır. Hizmet ettiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz inşaat, Otomotiv, imalat, enerji, maden, ilaç, tarım, turizm, gıda ve tüketim ürünleri, finans, perakende, havayolları, makine, elektronik, petrol, yatırım, bankacılık, telekomünikasyon, danışmanlık, hukuk, temsilcilik vb. sektörlerde yer almaktadır. Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli göreceğimiz bir takım denetim prosedürlerini içermektedir.
• Türk Lirası mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi
• Öz kaynak değerleme raporlarının hazırlanması
• İstekleriniz doğrultusunda revizyon çalışmaları yapılması
• Kurumsal finansmanı destekleyici hizmetler sunulması
• Finansal Raporlama sistemlerinin kurulumuna ilişkin danışmanlık hizmetleri
• Uygunluk denetimleri
• Hile ve yolsuzluk denetimleri
• Özel amaçlı denetimlerin yapılmasıİç Denetim
Günümüzün ekonomik koşullarında risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Kanun koyucu, kreditörler, yatırımcılar, satıcılar ve müşteriler için irtibatlı oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. İşletme içinde yer alacak doğru bir iç kontrol mekanizmasının varlığı, dâhili işlemlerde doğruluk, kontrol ve disiplin temin ederek işletmeye katma değer sağlayacak ve piyasadaki rekabet gücünü ve prestijini arttıracaktır.
• Şirket risklerini kontrol altına almak
• Etkin ve verimli operasyonlar sağlamak
• İşletme varlıklarını korumak
• Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak
• Hataları küçükken tespit ederek, büyük problem haline gelmeden çözümünü sağlamak
• İşletmeyi masumca bir hatanın veya planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korumak
• Finansal raporlamalarda güvenilirliği sağlamak
• Mevcut kanunlara uygunluk sağlamak
• Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun yapılanma oluşturmak
• Etkin iç kontrol prosedürlerinin hazırlanması
• Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenmesi, eksikliklerinin tespiti ve revize edilmesi
• İç kontrol prosedürlerinin uygulamaya geçirilmesi
• İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili kontrollerin yapılarak tespit ve önerileri kapsayan raporlamaların yönetime sunulması
• İç kontrol konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi
  İç denetim, aşağıda belirtilen denetim türlerinden bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı yapılır.
   Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir.
a) Uygunluk Denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.

b) Performans Denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.

c) Mali Denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

ç) Bilgi Teknolojisi Denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

d) Sistem Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.

Kurumsal Hizmetler.
Bu konuda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Kurulacak şirketlerin yapıları (limited, AŞ, irtibat bürosu vb) ve bunun şirketler üzerindeki sonuçları hakkında danışmanlık hizmetleri vermek
• Ortaklar arası her türlü sözleşmeyi hazırlamak
• Şirket kuruluşları ile ilgili her türlü belgelerin hazırlanmasını, bu belgelerin eksiksiz ve doğru olarak zamanında ilgili resmi kurumlara iletilmesini ve bu aşamadan sonraki hukuki işlemleri takip etmek
• Yurt dışından Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancıların çalışma ve oturma izinlerini almak
• Şirketlerin Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Devir, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Nev'i Değişikliği gibi işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Türk Ticaret Hukuku'na uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
• Yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme belgesi gibi tüm izinlerle ilgili işlemleri yürütmek
• Türk Ticaret Kanunu uygulamalarında ve bu kanun kapsamında ticari sözleşmelerin hazırlanmasında destek hizmeti vermek
• İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız için, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermek
• Gayrimenkullerin kiralanması, satın alınması, satılması, ipotek tesisi ve kaldırılması hususlarında danışmanlık ve destek hizmeti vermek

Şirket Birleşme, Bölünme, Devir v Tasfiye Hizmetleri.
Yerli ve yabancı şirketler arasıda yapılacak ortaklıklar, kurulacak şirketler, ile her türlü ilgili işlemler ilgili ülke mevzuatları çerçevesinde sonuçlandırılır.
• Seçilen yurtiçi ve yurtdışı sektörler hakkında araştırma yapmak ve genel bilgi sağlayacak kısa sektör raporları hazırlamak
• Pazarı incelemek ve aynı sektörde faaliyet gösteren firmaları tespit etmek, bu firmalara ulaşarak üzerinde çalışılan proje, ortak girişim vb. hakkında bilgi vermek
• İlgilenen firmalarla görüşme ayarlamak
• Ortaklık görüşmelerinde bulunan yerli veya yabancı müşterilerimize toplantılarda eşlik etmek vergi danışmanlığı ve Türk Ticaret Kanunu uygulamaları dahil olmak üzere her türlü danışmanlık hizmetini sunmak
• Özellikle müzakereler, iyi niyet mektubu, ortaklar arası anlaşmalar gibi anlaşmaların hazırlanması aşamalarında yardımcı olmak...


Outsourcing ve Dışarıdan verilen Diğer Hizmetler
Amacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dışarıdan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programları gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.
Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlardaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.
Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

Muhasebe Hizmetleri (Firma içinde Hizmet Verilmesi)
• Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
• Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi.
• Enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalışmalarının yapılması ya da kontrolünün gerçekleştirilmesi.
• Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
• KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve diğer zorunlu olan tüm beyannamelerin düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Bordro Hizmetleri
• Bordro hazırlama hizmetleri
• Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması
• SGK bildirgelerinin ve ek beyannamelerin düzenlenmesi ve beyan edilmesi
• Ücret ödemelerinin banka tarafından yerine getirilmesinin sağlanması ve izlenmesi..

Bütçe ve Raporlama Hizmetleri
• Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.)
• Müşterilerimizce istenen spesial Raporlama ve Bütçeleme Hizmetleri

Muhasebe Revizyon Hizmetleri
• Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu`na uygunluğunun sağlanması,
• Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,
• Var olan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü

Finansman Hizmetleri
• Müşterilerin cari hesaplarının (Alıcı-Satıcı) takibi
• Haftalık / Aylık ödeme tablolarının hazırlanması
• Aylık nakit akım tablolarının hazırlanması

• Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,
• Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin,
• tahakkuklarının doğruluğu,
• muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,
• aritmetik ve oransal doğruluğu,
• zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,
• Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek,
• brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,
• kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,
• ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,
• Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile,
• usule uygunluk,
• aritmetik doğruluk,
• muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,
• Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek,
• evrak düzeni,
• kanuni süreler,
• içerik dikkate alınarak kontrolü,
• Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
• Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü

Saat
www.denetci.com